3rd biennial Winners

3rd biennial Winners
3rd International Biennial Book Cartoon poster
3rd International Biennial Book Cartoon poster
3rd International Biennial Book Cartoon poster
Darko Drljevic/ Montenegro
Darko Drljevic/ Montenegro
First Prize: Darko Drljevic/ Montenegro
Saman Torabi/ Iran
Saman Torabi/ Iran
Second Prize: Saman Torabi/ Iran
Akbar Torabpour/ Iran
Akbar Torabpour/ Iran
Third Prize: Akbar Torabpour/ Iran
Agim Krasniqi/ Kosovo
Agim Krasniqi/ Kosovo
Honorable: Agim Krasniqi/ Kosovo
Mojmir Mihatov/ Croatia
Mojmir Mihatov/ Croatia
Honorable: Mojmir Mihatov/ Croatia
Atefeh Yarian/ Iran
Atefeh Yarian/ Iran
Honorable: Atefeh Yarian/ Iran
Ehsan Ganji/ Iran
Ehsan Ganji/ Iran
Honorable: Ehsan Ganji/ Iran
Jaber Asadi/ Iran
Jaber Asadi/ Iran
Honorable: Jaber Asadi/ Iran